Tjenestekatalog for Indre Østfold Data IKS

  V 1.0 - Oppdatert 17. desember 2014

Tjeneste Beskrivelse
Kundeservice Tjenesten omfatter mottak, registrering og løsning av henvendelser angående alle leveranser/tjenester levert av IØD vedr. IKT i perioden 07.00-15.45 (15.00 i perioden for sommertid) alle norske virkedager.
Bakvakt kritiske systemer Mottak og håndtering av henvendelser fra 24x7-lokasjoner vedr. kritiske feil og vesentlige driftsforstyrrelser i kritiske systemer.
Standard brukertilgang Tjenesten omfatter tilgang til standard applikasjoner og verktøy i hht. brukerrettigheter utstedt av kommunen.
Fjerntilgang Tjenesten omfatter en kryptert og sikker tilgang til IØDs infrastruktur fra eksternt nettverk.
Nettverk (bærer) Tjenesten omfatter drift av nettverk for trådløst, kablet og teknisk utstyr.
Standard brukerutstyr Tjenesten gjelder standard brukerutstyr som står i Godkjent Produktliste (GPL).

For å sikre standardisering omfatter tjenesten kontrakt med ekstern leverandør av utstyr samt utarbeidelse og forvaltning av fast oppsett av utstyr for forhåndsinstallasjon.
Tilgangsadministrasjon Tjenesten gjelder tilrettelegging for at kommunene selv kan effektuere effektiv og sikker tilgangsadministrasjon.
Telefoni Tjenesten gjelder felles IP-basert telefonisystem. Systemet benytter kommunenes datanett.
Fagapplikasjoner Tjenesten gjelder alle applikasjoner (systemer) som IØD er ansvarlig for.
Tjenesten omfatter alle nødvendige aktiviteter for å sikre stabil og effektiv drift.
Integrasjoner Tjenesten omfatter faste integrasjoner mellom definerte applikasjoner (systemer) og gjelder utveksling av (normalt faste) data mellom to eller flere applikasjoner.
Prosjekt Prosjekter er mellomstore og store leveranser som etableres med formelt mandat og organisering og skal gjennomføres innen godkjente rammer for tid, kostnad og kvalitet.
Anskaffelser Tjenesten omfatter anskaffelser som kan initieres både av kommunene og IØD. Anskaffelsen med innføring eller oppgradering skal først tas opp i BestillerForum.
Tjenesten omfatter nødvendig IKT-faglig kompetanse til å kvalitetssikre anbudsdokumenter og å forvalte den formelle prosessen for anbud.