Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet behandler:

  • Årsmelding og regnskap
  • Valg av styre, styreleder og nestleder
  • Valg av valgkomite
  • Overordnet mål og strategier for bedriften
  • Økonomiplan og årsbudsjett
  • Valg av revisor
  • Godkjenne disponering av driftsresultat
  • Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
  • Godtgjøring til styret og representantskapets medlemmer
  • Andre saker som er forberedt ved innkallingen til møter

Alle eierkommunene er representert i representantskapet med to medlemmer og består av ordfører og en politiker valgt av kommunestyret fra hver av eierkommunene.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder har møte- og talerett i representantskapet.

Ordfører i Askim kommune Thor Hals er for tiden leder av representantskapet.

thor_hals.jpg