Fagapplikasjoner

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten? Fagapplikasjoner som er egenutviklet, innkjøpt og evt. tilpasset. Tjenesten dekker alle nødvendige aktiviteter for å sikre stabil og effektiv drift i hht. avtalte kvalitetskrav:
 • Håndtering av henvendelser om driftsproblemer
 • Drift, som omfatter overvåking, sikring av tilgjengelighet og kapasitet, oppfølging og retting av systemfeil, men ikke funksjonelle feil
 • Datalagring (inkl. backup og ved behov gjenoppretting av data)
 • Sikkerhet ved både tilgang og stabilitet
 • Innføring av kvalitetssikrede endringer etter leverandørenes anvisninger
 • Oppfølging i f.m. driftsansvar mot leverandører samt andre ansvarlige hos både enheten og i IØD
Hvordan leveres tjenesten?
 • Overvåking av teknisk infrastruktur ved hjelp av egne overvåkingssystemer som rapporterer feil eller varsler i f.t. terskelverdier
 • Lagring av data (backup) på en sikker måte for å kunne gjenopprette ved evt. datafeil. Data lagres iht. gjeldende lover og regler og fjernlagres utenfor serverrom.
 • Håndtering av forespørsler, feil og problemer. Feilretting skjer innen frister som er iht. prioritering på saken.
 • Sikring mot avbrudd iht. avtalte kvalitetskrav
 • Sikring av tilgang i hht. autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utenfra
 • Kontakt med leverandører for å følge opp deres leveranser og følge med i utviklingen innen plattformen/løsningen
 • Generell oppfølging med leverandører for å sikre at driftsmessige og sikkerhetsmessige krav blir godt ivaretatt, og mer langsiktige forbedringer forberedt
 • Oppfølging av support-/vedlikeholdsavtale med leverandør
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Oppetiden på applikasjonen er i hht. tjenesteavtalen (SLA).
 • Feilretting innen frister i hht. prioritering av saken
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (se tjenestebeskrivelsen for Kundeservice).
 • Brukerne bruker applikasjonen som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg
 • Enheten (kontaktperson(er)) rapporterer større endringer eller spesielle avvik til ansvarlig i IØD.
 • Utstyr følger den generelle standarden (ref. Godkjent Produktliste (GPL)).